Όροι Χρήσης:

  1. Προοίμιο

1.1.      Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.e-websites.eu παρέχονται από την ατομική επιχείρηση “e-websites” (στο εξής “Επιχείρηση”) που εδρεύει στον Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Επτανήσου 9, και ειδικότερα από τον Διευθυντή Αναστάσιο Κοψαχείλη και τους εκάστοτε εξειδικευμένους συνεργάτες, με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε  χρήση υπηρεσιών της ιστοσελίδας μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους. Η επικοινωνία σας με την Επιχείρηση δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@e-websites ή/και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2313092917.

1.2.      Ο δικτυακός τόπος www.e-websites.eu (στο εξής “Ιστοσελίδα”) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

1.3.      Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας www.e-websites.eu συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Επιχείρηση. Η αποδοχή τους εκ μέρους σας επέχει την θέση της υπογραφής σας σε γραπτή συμφωνία.

1.4.      Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα των όρων χρήσης και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής της Ιστοσελίδας.

 

           2.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1.      Η Ιστοσελίδα αποτελεί στο σύνολό της πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Ο δημιουργός διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας . Μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και ειδικά οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3.2.      Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της Επιχείρησης. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της Ιστοσελίδας.

      3. Πληρωμές

3.1.      Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Α. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:                                  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογαριασμού:              5280-090119-487

IBAN:                                      GR47 0172 2800 0052 8009 0119 487

Δικαιούχος Λογαριασμού:       ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Ως αιτιολογία για κάθε κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα της επιχείρησης.

Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.

Β. Πληρωμή μέσω PayPal:

Αριθμός λογαριασμού:             an.kopsacheilis@gmail.com

3.2.      Η επιβεβαίωση της καταβολής του ποσού γίνεται μετά από επικοινωνία σας με την Επιχείρηση. Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της Επιχείρησης στα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής μαθητή.

          4.Δικαίωμα υπαναχώρησης

4.1.      Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή του αιτήματος ενεργοποίησης οποιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης στη διεύθυνση info@e-websites.eu.

4.2.      Εφόσον έχει παρασχεθεί μέρος της υπηρεσίας , η αμοιβή για τις υπηρεσίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οφείλεται κανονικά και η υπαναχώρηση αφορά το υπόλοιπο – μη εκπληρωθέν – μέρος της σύμβασης.

           5.Διάρκεια σύμβασης – Καταγγελία σύμβασης

5.1       Κάθε υπηρεσία ισχύει για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί. Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας.  Οποιαδήποτε τροποποίηση του κόστους των υπηρεσιών μετά τη σύναψη της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συμφωνίας των μερών.

5.2       Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των υπηρεσιών που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

           6.Εξωτερικές συνδέσεις – Εξωτερικοί σύνδεσμοι

6.1.      Στην Ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν εγγυάται την εγκυρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο της οποιαδήποτε στιγμή.

6.2.      Η μνεία των υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Προβαίνοντας σε χρήση της Ιστοσελίδας κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης, που τους ακολουθεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα υπάγεται στους όρους χρήσης της οικείας κάθε φορά ιστοσελίδας, τους οποίους οφείλει να συμβουλεύεται ο επισκέπτης πριν από κάθε χρήση.

          7.Περιορισμός Ευθύνης

7.1.      Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. 

7.2.      Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

7.3.      Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της ευθύνης της Επιχείρησης έναντι του χρήστη των υπηρεσιών του περιορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατά ανώτατο όριο στο ύψος του καταβληθέντος από τον χρήστη ποσού.

           8.Απουσία εγγύησης

8.1.      Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.2.      Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση, οι εκάστοτε συνεργάτες της και γενικά τα πρόσωπα που συνδέονται με την Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

           9.Βλάβη – Αποζημίωση

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται απέναντι στην Επιχείρηση και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους τρόπο.

           10.Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

10.1.    Οι ανωτέρω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας , καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα

10.2.    Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των πιο πάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

10.3.    Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του χρήστη των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιχείρησης και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

10.4.    Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους του χρήστη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

10.5.       Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης